ستاد خبری

ستاد خبری حراست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین

 

آماده دریافت گزارشات ، پیشنهادات و انتقادات 

شما مردم عزیز می باشد

 

تلفن مستقیم                               :  33379013  -  028 

 تلفن داخلی           : 33377202-028 (داخلی 159 - 160)

دورنگار                                        :   33379013  - 028

پست الکترونیک                          : qazvin@mcls.gov.ir