شناسه خدمت

       10011034104

عنوان خدمت

         صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

تعریف خدمت

         صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع  افغان موافقت با صدور یا تمدید کارت کار

           

 مدارک مورد نیاز

        فرم اطلاعات تکمیلی،اطلاعات فردی،اطلاعات شغلی،کپی گذرنامه که مهرروادیدورودباحق کاردرآن درج گردیده است. نامه              درخواست کارفرمابرای صدورپروانه کار،مدارک موردنیازدیگربراساس شغل تبعه درخواست میشود. کپی روزنامه رسمی 

 

زمان انجام کار

      2 هفته

واحد ارائه خدمت

        اشتغال

کارشناس مربوطه

      خانم قنبری

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 145

 شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           

شناسه خدمت

       10011034105

عنوان خدمت

         ابطال کارت کار اتباع خارجی

تعریف خدمت

        موافقت با ابطال پروانه کار برای کلیه اتباع

           

 مدارک مورد نیاز

        - نامه درخواست کارفرما مینی بر اتمام قرادادبا تبعه2- یک برگ مفاسا حساب مالیاتی3- تحویل اصل کارت کار4- تکمیل فرم           اطلاعات فردی وشغلی

 

زمان انجام کار

      2 هفته

واحد ارائه خدمت

        اشتغال

کارشناس مربوطه

      خانم قنبری

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 145

 شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت
           
  

شناسه خدمت

       10011034100

عنوان خدمت

         صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

تعریف خدمت

        صدور یا تمدید پروانه کار جهت اتباع خارجی موافقت با  صدور یا تمدید پروانه کار

           

 مدارک مورد نیاز

        - در حال بروز رسانی ... با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید

 

زمان انجام کار

      2 هفته

واحد ارائه خدمت

        اشتغال

کارشناس مربوطه

      خانم قنبری

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 145

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
  

شناسه خدمت

       10011034101

عنوان خدمت

        ابطال پروانه کار اتباع خارجی

تعریف خدمت

        موافقت با ابطال پروانه کار برای کلیه اتباع خارجی در مراکز استانها

           

 مدارک مورد نیاز

        - نامه درخواست کارفرما مینی بر اتمام قرادادبا تبعه2- یک برگ مفاسا حساب مالیاتی3- تحویل اصل پروانه کار4- تکمیل فرم اطلاعات                  فردی وشغلی

 

زمان انجام کار

      2 هفته

واحد ارائه خدمت

        اشتغال

کارشناس مربوطه

      خانم قنبری

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 145

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
    

شناسه خدمت

       10011034102

عنوان خدمت

       صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

تعریف خدمت

        موافقت با صدور یا تمدید روادید کار برای کلیه اتباع

           

 مدارک مورد نیاز

      درخواست کتبی کارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق کار با امضای مجاز2- تکمیل سه نسخه فرمهای مندرج در              پیوست مربوط به اتباع خارجی3-تکمیل فرمهای  اطلاعات مربوط به کارفرمایان4- تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی                  تاسیس ویا آخرین تغییرات ویا پروانه کسب یا بهره برداری به تاریخ روز5-تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت کشور یایکی از استانداریهای کشور وهمچنین تصویر سند ازدواج وشناسنامه برای آن دسته از اتباعی که دارای همسر ایرانی میباشند.6-کپی  واصل گذرنامه اتباع خارج ی ویا کارت شناسایی معتبر(کارت ویا دفترچه پناهندگی معتبر)7-سه قطعه عکس 3*4مربوط به تبعه8-تصویر مدک تحصیلی ویا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی متخصص که به تایید سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور متبوع رسیده باشد.

 

زمان انجام کار

      2 هفته

واحد ارائه خدمت

        اشتغال

کارشناس مربوطه

      خانم قنبری

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 145

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

 

           
       

شناسه خدمت

       10011034102

عنوان خدمت

       صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

تعریف خدمت

        صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

           

 مدارک مورد نیاز

- گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی) از مراجع ذیصلاح.(به همراه فایل اسکن شده آن)

  - نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر. - شناسنامه مدیرعامل (به همراه فایل اسکن شده تمام صفحات)

  - کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره. (به همراه فایل اسکن شده از پشت و روی آن)

  - تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل - آگهی تاسیس شرکت(به همراه فایل اسکن شده)

- اساسنامه شرکت (به همراه فایل اسکن شده کلیه صفحات)

  - آگهی آخرین تغییرات شرکت( به همراه فایل اسکن شده) 

زمان انجام کار

     یک ماه

واحد ارائه خدمت

       روابط کار - بازرسی کار 

کارشناس مربوطه

      خانمهاشمی کیا

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 134

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت
           
       

شناسه خدمت

       13071846100

عنوان خدمت

      ارائه مشاوره به تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی

تعریف خدمت

       معرفی اولویت های تشکیل تعاونی، چگونگی تشکیل و ثبت تعاونی، جذب و تجمیع سرمایه های مردمی

           

 مدارک مورد نیاز

 *************

زمان انجام کار

     یک روز

واحد ارائه خدمت

       تعاون

کارشناس مربوطه

     آقای اینانلو

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 164

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       13071846101

عنوان خدمت

     حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

تعریف خدمت

       کمک وحمایت به انجام پایان نامه های دانشگاهی در حوزه های کارشناسی ارشد و دکتری

           

 مدارک مورد نیاز

 مدارک اعتبار دانشجویی

پروپوزال با تایید دانشگاه مبنی بر تز کارشناسی ارشد یادکتری

– قرارداد انفرادی یا بر اساس توافق وزارت با دانشگاه

– ورود به کارگروه پژوهش وزارت متبوع وتایید وبررسی های فرآیندی

 

زمان انجام کار

     2 سال

واحد ارائه خدمت

       تعاون

کارشناس مربوطه

     آقای اینانلو

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 164

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       13071847100

عنوان خدمت

     نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی   

تعریف خدمت

     نظارت بر مجامع عادی و فوق العاده و نحوه اجرای مجمع و انتخابات تعاونی   

 

 

           

 مدارک مورد نیاز

 - تماس با کارشناس مربوطه

 

زمان انجام کار

     یک هفته

 

واحد ارائه خدمت

       تعاون

 

کارشناس مربوطه

     آقای پیری

 

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 166

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       13071847101

عنوان خدمت

نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها  

 

تعریف خدمت 

نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها  تعریف خدمت

 
           

 مدارک مورد نیاز

 دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت

- اساسنامه تعاونی

 

زمان انجام کار

     یکروز

 

واحد ارائه خدمت

       تعاون

 

کارشناس مربوطه

   خانم روح اله

 

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 166

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

 

           
       

شناسه خدمت

       17011041101

عنوان خدمت

برگزاری رقابت های ورزش کارگری  

 

تعریف خدمت 

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران در سطح استان و کل کشور

           

 مدارک مورد نیاز

1- تصویر شناسنامه و کارت ملی

2- تصویردفترچه بیمه تامین اجتماعی

3- تصویر و مدرک کارت مربیگری

4- تصویر و مدرک کارت داوری

 

زمان انجام کار

     5 روز

 

واحد ارائه خدمت

   امور اجتماعی و فرهنگی

 

کارشناس مربوطه

   آقای اسدی

 

شماره تماس 

     028-32242747       

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       17011041102

عنوان خدمت

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری  

تعریف خدمت 

اعزام کارگران مشمول قانون کار به مسابقات بین المللی

           

 مدارک مورد نیاز

کارت ملی

دفترچه بیمه  

شناسنامه 

پاسپورت 

روادید کارت مربیگری 

  کارت داوری

 

زمان انجام کار

     8 روز

 

واحد ارائه خدمت

   امور اجتماعی و فرهنگی

 

کارشناس مربوطه

   آقای اسدی

 

شماره تماس 

     028-32242747       

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       17011041102

عنوان خدمت

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

 

تعریف خدمت 

بمنظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی، اقامه نماز و کار و تولید و تعاون، از روش برگزاری مسابقات مرتبط

           

 مدارک مورد نیاز

****

 

زمان انجام کار

یک ماه

 

واحد ارائه خدمت

   امور اجتماعی و فرهنگی

 

کارشناس مربوطه

خانم جعفری

شماره تماس 

028-33377202 داخلی 163

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       13071848100

عنوان خدمت

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون  

 

تعریف خدمت 

ثبت اطلاعات اتاق­های تعاون استان وشهرستان توسط آنها در سامانه جشنواره تعاونیهای برتر ثبت اطلاعات لازم در سامانه جشنوارهای امتنان  و کارآفرینان برتر

 

           

 مدارک مورد نیاز

 عکس ، شناسنامه ، مستندات مربوط به آموزشهای مربوط به جشنواره و مستندات تخصصی مربوط به جشنواره ها

 

زمان انجام کار

از ابتدای زمان ثبت نام تا انتخاب نهایی در جشنواره حداکثر 6 ماه

 

واحد ارائه خدمت

تعاون - اشتغال

 

کارشناس مربوطه

آقای اینانلو - آقای میرزایی 

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی 165 - داخلی 197

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       13041043100

عنوان خدمت

بازرسی دوره ای و موردی حسن اجرای قانون کار

 

تعریف خدمت 

انجام بازرسی از کارگاه طبق جدول زمانبندی جهت بررسی حسن اجرای قانون کار ویا بازرسی موردی با توجه به درخواست بازرسی از سوی مراجع قضایی و یا واحد های روابط کار

 

           

 مدارک مورد نیاز

- کارت بازرس کار

- نامه مراجع قضایی و انتظامی

زمان انجام کار

10 روز

واحد ارائه خدمت

بازرسی کار

 

کارشناس مربوطه

خانم هاشمی کیا 

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی 134

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

 

           
       

شناسه خدمت

       13041043101

عنوان خدمت

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

 

تعریف خدمت 

انجام بازرسی از کارگاه جهت مشخص کردن وضعیت اتباع شاغل در کارگاه و معرفی نمودن کارفرمایان متخلف به مراجع ذیصلاح

 

           

 مدارک مورد نیاز

- کارت بازرس کار

- نامه مراجع قضایی و انتظامی

زمان انجام کار

10 روز

واحد ارائه خدمت

بازرسی کار

 

کارشناس مربوطه

خانم هاشمی کیا 

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی 134

           
       
شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

شناسه خدمت

       13011037100

عنوان خدمت

        صدور یا تمدید مجوز تشکلهای کارگری وکارفرمایی 

تعریف خدمت 

       ثبت و صدور تشکلهای کارگری ، کارفرمایی - تمدید اعتبار تشکلهای کارگری ، کارفرمایی

           

 مدارک مورد نیاز

صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی ، اساسنامه مصوب مجمع ، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

زمان انجام کار

    1 الی 2 ماه برای ثبت و تشکیل و برگزاری اولین مجمع

 

واحد ارائه خدمت

    روابط کار 

 

کارشناس مربوطه

آقای صیادی

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی120

           
       
شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

شناسه خدمت

       13011037101

عنوان خدمت

       نظارت بر عملکرد تشکلهای کارگری و کارفرمایی

 تعریف خدمت 

       نظارت بر عملکرد تشکل ها – نظارت بر کارمجمع عمومی نوبت های مختلف

           

 مدارک مورد نیاز

صورتجلسه مصوب مجمع عمومی،صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی ، اساسنامه مصوب مجمع ، تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

زمان انجام کار

    1 الی 2 ماه برای ثبت و تشکیل و برگزاری اولین مجمع

 

واحد ارائه خدمت

    روابط کار 

 

کارشناس مربوطه

     آقای صیادی 

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی120

           
       
شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت

شناسه خدمت

       16041848103

عنوان خدمت

       حمایت و نظارت بر راه اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری 

 تعریف خدمت 

       تأمین سلامتی کارگران و اعضاء خانواده آنها، ارتقاء دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی در کارگران که به طور        غیرمستقیم بر اعضاء خانواده آنان اثر خواهد داشت ، سالم سازی محیط کار

           

 مدارک مورد نیاز

 مشخصات شخصی

 

زمان انجام کار

          1روز

 

واحد ارائه خدمت

       بازرسی کار

 

کارشناس مربوطه

     خانم هاشمی کیا

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی 134

           
       

شناسه خدمت

       18051849100

عنوان خدمت

         برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

 تعریف خدمت 

        ارائه آموزش های الکترونیکی در کل کشور برای مدیران و اعضای تعاونیها

           

 مدارک مورد نیاز

 گزارش عملکرد، دریافت شکایت از مراجعین گزارش هیات بازرسی

زمان انجام کار

          14روز

 

واحد ارائه خدمت

         تعاون - اشتغال - امور اجتماعی و فرهنگی

کارشناس مربوطه

         خانم صادقیان

 

شماره تماس 

028-33377202 داخلی163

 

شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت