شناسه خدمت

       10011034104

عنوان خدمت

         صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

تعریف خدمت

         صدور یا تمدید کارت کار جهت اتباع  افغان موافقت با صدور یا تمدید کارت کار

           

 مدارک مورد نیاز

        فرم اطلاعات تکمیلی،اطلاعات فردی،اطلاعات شغلی،کپی گذرنامه که مهرروادیدورودباحق کاردرآن درج گردیده است. نامه              درخواست کارفرمابرای صدورپروانه کار،مدارک موردنیازدیگربراساس شغل تبعه درخواست میشود. کپی روزنامه رسمی 

 

زمان انجام کار

      2 هفته

واحد ارائه خدمت

        اشتغال

کارشناس مربوطه

      خانم قنبری

شماره تماس 

     028-33377202       داخلی 145

 شناسنامه خدمت  بیانیه توافق سطح خدمت
 آیکن شناسنامه خدمت  آیکن بیانیه خدمت