شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 10011034102 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  19091030101 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه

خدمت

 عنوان خدمت

 توضیحات

خدمت

 آدرس سامانه

 نظر سنجی

خدمت

 شناسنامه

خدمت

 بیانیه

توافق 

  13011031101

ابطال مجوز

کاریابی های خارجی

آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت
 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011031101 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011031100 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی  
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 10011034102 برقراری مقرری بیمه بیکاری آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011040102 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011040103 ابطال مجوز کاریابی های خارجی
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011042100 صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011042102 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی  آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13011042104 فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  11311312131 تایید رشته های جدید مشاغل خانگی 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  10011039000 صدور گواهینامه شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13071036100 صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی ها 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  13071036101 ابطال مجوز تشکیل تعاونی و اتحادیه ها  
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  19071038100 رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات تشخیص  
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
  19071038101 رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیات حل اختلاف 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011843000 تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011035100 صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011035101 صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011035102 صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی وخدمات کارآفرینی  آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011040100 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری مجازی- دریایی ) آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011040101 ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی) آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 130118500000 حمایت مالی و مشاوره ای بنگاههای اقتصادی مشکل دار   آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13011035103 ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 13071845101 حمایت مالی از تعاونی ها 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت

 شناسه خدمت  عنوان خدمت  توضیحات خدمت  آدرس سامانه  نظر سنجی خدمت  شناسنامه خدمت  بیانیه توافق 
 17011041100 ارائه خدمات ورزشی به کارگران مشمول قانون کار در مجموعه های ورزشی کارگران 
آیکن توضیحات آیکن اینترنت آیکن نظر سنجی آیکن شناسنامه خدمت آیکن بیانیه خدمت