بازرس سلامت اداری

مراجعین می توانند جهت ارتباط با بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از راه های زیر استفاده نمایند

نام بازرس : محمدرضا شریفی

تلفن مستقیم: 33379013

تلفنداخلی : 33377202 شماره داخلی 160

پست الکترونیک : qazvin@mcls.gov.ir