بازرس سلامت اداری

مراجعین می توانند جهت ارتباط با بازرس سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم از راه های زیر استفاده نمایند

نام بازرس :مهرنوش بهزاد پور

تلفن مستقیم: 33378570

شماره داخلی : 167

پست الکترونیک : qazvin@mcls.gov.ir