مزایده و مناقصه ها

 

 

 عنوان فراخوان  تاریخ انتشار  فایل راهنما  توضیحات
 فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ( )  1399/12/05  
مناقصه 1400
 مناقصه عمومی خدمات نقلیه ،تامین خودرو با راننده ، ماموریت های درون شهری و برون شهری