ورزشی کارگران

عنوان خدمت:

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

حوزه مربوطه:

معاونت اجتماعی

مسئول مربوطه:

آقای اسدی تلفن 32225999

شرح خدمت :

ارائه خدمات ورزشی به کارگران

مدارک لازم برای انجام خدمت:

کارت ملی - شناسنامه – دفترچه بیمه – کارت مربیگری – کارت داوریآیین نامه انجمن های ورزشی دستگاههای اجراییآیین نامه چگونگی توسعه وتعمیم ورزش کارمندان دولت

قوانین و مقررات بالا دستی:

ماده 154 قانون کار جهت حمایت از ورزش کارگری قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران اصل 3  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نام سامانه :

سامانه اطلاعات اداره کل امور ورزشی

آدرس سامانه:

www.labour-sport.ir

 

نظر سنجی ورزشی

از برگزاری رقابت های ورزشی کارگران در اداره کل تعاون کار ورفاه اجتمایی استان قزوین چقدر رضایت دارید؟