صفحه نخست » میز خدمت » صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی ها

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی ها

عنوان خدمت

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی ها       - ابطال مجوز تشکیل تعاونی  -صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی           

نوع خدمت (  G2B , G2C)

    خدمت به کسب و کار (G2B)    

شرح خدمت

جرای تمهیدات لازم و پیگیری به منظور ثبت و تمدید مجوز فعالیت شرکت های تعاونی

زمانیکه تعاونی فعالیتش رو به اتمام است اقدام به انحلال آن می کنند.

فرایندی که منجر به تشکیل و ثبت تعاونی اعتبار گروه شغلی با شماره ثبتی یکتا می گردد

مدارک مورد نیاز

مدارک شناسایی اعضاء واساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و غیره  --- طرح توجیهی مالی، فنی واقتصادی تعاونی و مدارک ثبتی و مالی تعاونی( بمنظور اجرای طرح های جدید و توسعه ای و سرمایه در گردش بنا به درخواست مکتوب تعاونی ) و اطلاعات موجود در سامانه کارا

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

1 الی 2 ماه

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری (8 تا 14:15)

تعداد بار مراجعه حضوری

            4 بار

                                                                                                                   

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

0

قوانین و مقررات

قانون ومقررات بخش تعاون

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

اداره ثبت شرکتها سایر ارگانهای دولتی -

  پاسخ به سوالات متداول

حضوری و کتبی

نحوه دسترسی به خدمت

حضوری و الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

 کارشناس تعاون

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

گام اول - تکمیل فرم درخواست تشکیل تعاونی و تعیین نماینده تام الاختیار و تکمیل فرم کلیات طرح پیشنهادی و ارائه مدارک هیات موسس و ثبت اطلاعات و مدارک در سامانه تشکیل تعاونیها به آدرس ei.mcls.gov.ir برای بررسی و صدور موافقت نامه تشکیل تعاونی
گام دوم - افتتاح حساب و واریز حداقل 3/1 سرمایه اولیه شرکت و برگزاری اولین مجمع عمومی توسط هیات موسس و تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرسان و تعیین سمت هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل تعاونی توسط هیات مدیره منتخب گام سوم ارسال مدارک تشکیل مجمع عمومی- صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره- اساسنامه مصوب- فهرست اعضا- گواهی سپرده سرمایه اولیه- مشخصات و سوابق مدیران به اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی آگهی تاسیس
گام چهارم - آگهی تاسیس روزنامه رسمی

-ارسال درخواست انحلال

- تشکیل مجمع و بررسی وضعیت تعاونی

- بررسی مدارک و انطباق با قوانین و مقررات

- صدور گواهی انحلال

- درخواست تشکیل تعاونی

- بررسی مدارک

- صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی

مراحل گردش کار

گام اول - تکمیل فرم درخواست تشکیل تعاونی و تعیین نماینده تام الاختیار و تکمیل فرم کلیات طرح پیشنهادی و ارائه مدارک هیات موسس و ثبت اطلاعات و مدارک در سامانه تشکیل تعاونیها به آدرس ei.mcls.gov.ir برای بررسی و صدور موافقت نامه تشکیل تعاونی
گام دوم - افتتاح حساب و واریز حداقل 3/1 سرمایه اولیه شرکت و برگزاری اولین مجمع عمومی توسط هیات موسس و تصویب اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و بازرسان و تعیین سمت هیات مدیره و انتخاب مدیرعامل تعاونی توسط هیات مدیره منتخب گام سوم ارسال مدارک تشکیل مجمع عمومی- صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره- اساسنامه مصوب- فهرست اعضا- گواهی سپرده سرمایه اولیه- مشخصات و سوابق مدیران به اداره ثبت شرکتها و دریافت شماره ثبت و شناسه ملی آگهی تاسیس
گام چهارم - آگهی تاسیس روزنامه رسمی

- ارسال درخواست انحلال

- تشکیل مجمع و بررسی وضعیت تعاونی

- بررسی مدارک و انطباق با قوانین و مقررات

- صدور گواهی انحلال

- درخواست تشکیل تعاونی

- بررسی مدارک

- صدور موافقتنامه تشکیل تعاونی