دریافت تسهیلات

عنوان خدمت:

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

حوزه مربوطه:

معاونت کارآفرینی واشتغال

مسئول مربوطه:

آقای میرزایی  ، تلفن داخلی 197

شرح خدمت :

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات و پیگیری انجام تعهدات

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

عناوین فرایندهای خدمت(بنگاههای کوچک)

 

 

 

 

 

1-ارائه درخواست درسامانهSME توسط متقاضی

2-اطلاع رسانی توسط دستگاه مجری

3-بازدیددستگاه اجرایی وتاییدبهره برداری طرح

4- تکمیل فرم شماره 1 و 2 و 3

5- دریافت فرم شماره 1 وتکمیل آن در اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

6- دریافت فرم شماره 3 وتکمیل آن توسط بانک عامل و ارسال به اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

7- دریافت فرم شماره 2 وتکمیل آن توسط اداره کل تامین اجتماعی استان و ارسال به اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

8- تکمیل فرم شماره 4 توسط اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

9- تشکیل جلسه کارگروه تخصصی و تعیین مبلغ یارانه براساس صورتجلسه،تکمیل فرم شماره 5،وارسال به بانک توسط اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان

واریزمبلغ یارانه تخصصی توسط بانک به شماره حساب اعلام شده ازسوی بانک عامل

واریزمبلغ یارانه به حساب مجری طرح توسط بانک عامل واطلاع رسانی به دبیرخانه ومجری طرح

نظارت براجرای طرح توسط دفترسیاستگذاری وتوسعه اشتغال

 

 

 

 

(تعاونی ها)

1-فرآیند عقدقراردادتفاهم نامه بابانک عامل جهت توزیع اعتبارات-فرایندتوزیع اعتبارات وتسهیلات ومشوقهای جذب شده

2-فرایندتوزیع اعتباروتسهیلات دولتی بین استانهاودفاترتخصصی

3-فرایندنظارت براجرای طرح جذب،وتوزیع اعتبارات وتسهیلات

4- فرایندپردازش درخواستهایاستفاده ازتسهیلات دولتی

 

 

 

 

 

نظر سنجی دریافت تسهیلات

نظر شما در خصوص روند ارائه تسهیلات حمایتی به متقاضیان چیست؟