صفحه نخست » میز خدمت » تشکلات کارگری و کارفرمایی

تشکلات کارگری و کارفرمایی

تشکلات کارگری و کارفرمایی

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی  ، نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

شرح خدمت

ارائه لیست بیمه کارگران یا قرارداد کار یا ارائه مدارک دیگر مبنی بر کارفرما بودن ، ارائه قرارداد کار یا فیش حقوقی یا حکم کارگزینی یا ازائه مدارک و یا دلایل دیگر دال بر کارگر بودن ، در زمینه کارفرمایی ارائه پروانه فعالیت یا مدارک معتبر قانونی (تحت عناوین مجوز ، پروانه و نظایر آن ) صادره از مراجع ذی ربط ، در زمینه ازائه پروانه صلاحیت یا کارت فنی یا مدارک معتبر صادره از مراکز ذی صلاح قانونی ، مدارک احراز کارگر یا کارفرما بودن ، تدوین پیش نویس اساسنامه ، تکمیل فرم های مربوطه ، ارائه اخرین لیست از اعضا و کاندیداها ، تایید کاندیداها ،مدارک مربوط به تشکیل مجمع و مکاتبات بعد از آن

مدارک مورد نیاز

بین 1 تا 60 روز

مدت زمان ارائه خدمت

هفت و سی دقیقه الی چهارده و پانزده دقیقه

ساعات ارائه خدمت

بین 2 الی 5 بار ( بستگی به نوع ارائه خدمت دارد)

تعداد بار مراجعه حضوری

ندارد

هزینه های ارائه خدمت

اصل 26 ، 104 و 106 قانون اساسی ، ماده 131 و 134 و 135 قانون کار ، دستورالعمل های 32 ، 33 ،25 و 27 روابط کار

قوانین و مقررات

در خصوص تایید صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی کار استعلام و نظر وزارتخانه مربوطه بسته به نوع کارگاه مشمول تشکیل شورای اسلامی کار نیاز است . عمدتاً وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، وزرات جهاد کشاورزی ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ...

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

پرسش در ارتباط با تعداد اعضای تشکل ، تعداد اعضای هیات مدیره ، مدارک مورد نیاز ، شرایط کاندیداتوری ، تنظیم و تدوین اساسنامه ، نحوه برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده ، قوانین و مقررات مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرمایی و ...

پاسخ به سوالات متداول

مراجعه حضوری

نحوه دسترسی به خدمت

عباس صیادی

مسئول اصلی ارائه خدمت

  • ارائه مدارک و پیش نیازهای مربوطه
  • تاییدیه مدارک و تنظیم پیش نویس اساسنامه
  • برگزاری مجامع عمومی
  • تایید مجامع و تکمیل فرم های مربوطه
  • ورود اطلاعات در سامانه کارگری و کارفرمایی

مراحل گردش کار