تشکل های کارگری و کارفرمایی

عنوان خدمت:
ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری ،کارفرمایی
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای صیادی   تلفن داخلی 120
شرح خدمت :
ثبت تشکلهای کارگری ، کارفرمایی - نظارت بر عملکرد تشکل ها
نظارت بر کارمجمع عمومی نوبت های مختلف
مدارک لازم برای انجام خدمت:
صورتجلسه مصوب مجمع عمومی، صورتجلسه مصوب هیئت مدیره، فرم تکمیل شده نرم
افزار، آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی، اساسنامه مصوب مجمع، تصویر مدارک
شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

قوانین و مقررات بالادستی :

ماده 131 قانون کار و آیین نامه چگونگی تشکیل وعملکرد انجمنهای صنفی وکانونهای مربوط

نظر سنجی تشکلات

عملکرد اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی تا چه اندازه مورد رضایت شما می باشد؟