صفحه نخست » میز خدمت » صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی

صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی 

 

نوع خدمت ) G2B , G2C )

 G2C

 شرح خدمت

ارائه خدمت به اشخاص حقیقی متقاضی دریافت پروانه موقت کار می باشند 

 مدارک مورد نیاز

ارائه این خدمت به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی واگذار گردیده است

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 ساعات ارائه خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 تعداد بار مراجعه حضوری

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 هزینه های ارایه خدمت )ریال( به خدمت گیرندگان

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 قوانین و مقررات

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 پاسخ به سوالات متداول

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 نحوه دسترسی به خدمت

حضوری

 مسئول اصلی ارائه خدمت

دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی

 نمودار مراحل دریافت خدمت ) از دید متقاضی خدمت(

 

 مراحل گردش کار

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر