صفحه نخست » میز خدمت » صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدما

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

میز خدمت الکترونیکی

     نوع خدمت: G2C  ، G2B

 شرح خدمت

 • صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

 مدارک مورد نیاز

 • مدارک مشخص شده در دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

متوسط مدت زمان انجام خدمت

 • متوسط یکماه پس از ارسال پرونده تکمیل شده به اداره کل استان

ساعات ارائه خدمت

 • ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

 • حداکثر 2 بار

هزینه های ارائه خدمت(ریال)به خدمت گیرندگان

 • صفر

 قوانین و مقررات

 • قانون کار ، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار و دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری

استعلام فرایندهای مشترک بین دستگاهی:

 • دریافت گزارش بازرسی از محل فعالیتهای خارج استان پیمانکار از ادارات تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه و از طریق سامانه

 پاسخ به سوالات متداول

 • ۱- چه پیمانکاری واجد اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران می باشند؟ کلیه پیمانکاران اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون کار می بایستی نسبت به اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت فعالیت  اقدام نمایند

نحوه دسترسی به خدمت

 • سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران svcc.mcls.gov.ir      

 

 مسئول اصلی ارائه خدمت  

 • رئیس بازرسی کار استان

 مراحل گردش کار

 • درخواست از طریق ثبت نام در سامانه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و مراجعه به انجمن مربوطه بر اساس ثبت نام در سامانه و تشکیل پرونده  فیزیکی  و بررسی مدارک توسط انجمن مربوطه و ارسال مدارک فیزیکی و همچنین سامانه ای به اداره کل استان در صورت کامل بودن پرونده در غیر اینصورت ارسال به متقاضی جهت رفع نقص
 • بررسی مدارک توسط مسئول مربوطه در اداره بازرسی کار استان و در صورت عدم وجود نقص ،ارسال به بازرس کار شهرستان محل فعالیت اعلام شده در سامانه و تهیه گزارش پس از بازرسی از محل فعالیت و ارسال گزارش تایید  از طریق سامانه به کمیته تشخیص صلاحیت
 • طرح پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی پیمانکاران و در صورت تایید صدور گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران
 • در صورت عدم تایید برگشت پرونده به متقاضی و در صورت اعتراض متقاضی، بررسی پرونده مجدد از طریق کمیته تجدید نظر پس از رفع نواقص منجر به عدم تایید