صفحه نخست » میز خدمت » صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C

شرح خدمت

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

مدارک مورد نیاز

ثبت نام در سامانه تایید دستگاه اجرایی ذیربط

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

حداکثر 2 هفته

ساعات ارائه خدمت

کل وقت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری

----

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

----

قوانین و مقررات

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

-----

  پاسخ به سوالات متداول

در راستای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

نحوه دسترسی به خدمت

الکترونیکی - سامانه مشاغل خانگی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس مشاغل خانگی

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

ثبت نام در سامانه جهت صدور و یا ارائه درخواست تمدید مجوز

بررسی توسط دستگاه اجرایی و درصورت تایید تمدید جوز و یا صدور و امضاء اولیه مجوز صادره

درصورت تایید دستگاه ، امضاء دوم مجوز

مراحل گردش کار

ثبت نام در سامانه جهت صدور و یا ارائه درخواست تمدید مجوز

بررسی توسط دستگاه اجرایی و درصورت تایید تمدید جوز و یا صدور و امضاء اولیه مجوز صادره

درصورت تایید دستگاه ، امضاء دوم مجوز