ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

عنوان خدمت:
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
حوزه مربوطه:
معاونت کارآفرینی واشتغال
مسئول مربوطه:
خانم بابایی، تلفن داخلی 174
شرح خدمت :
امروزه کسب وکارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاداشتغال ودرآمددرسراسرجهان محسوب میگردند. قابلیت انجام این نوع کسب سبب » منزل « وکاردر ایجادمزایای بسیاری برای شاغلین آنهامیشود،که ازجمله میتوان به ایجادتوازن بین مسئولیت خانوادگی زنان واشتغال آنان،حذف هزینه های مربوط به خرید،رهن واجاره کارگاه وایاب وذهاب،استفاده ازنیروی کارسایراعضای خانواده وایجادزمینه های کارخانوادگی،امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیوه استاد- شاگردی بین اعضاءخانواده و... اشارهنمود.
مدارک لازم برای انجام خدمت:
- تصویر شناسنامه وکارت ملی
- تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت برای متقاضیان مرد
- گواهی عدم سوءپیشینه برای پشتیبان
- تصویرگواهی آخرین مدرک تحصیلی
- اصل وتصویرکارت مهارت مرتبط بارشته شغلی موردتقاضا

قوانین بالا دستی:

-قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در تاریخ 29/2/1389 باتاییدشورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13367/306 کورخ 8/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است .

-تبصره 8 ماده 4 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی :

یکی از وظایف و اختیارات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تهیه دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی است .

-ماده 7 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی :

صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در چهارچوب ضوابط ابلاغی ستاد توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت میپذیرد.

-تبصره ماده 9 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی :

صاحب مجوز به منزله کارفرما تلقی میگردد وکارگاههای خانوادگی مذکوردرماده (188 ) قانون، مشمول مبحث فصل چهارم قانون کار میشوند.

نام سامانه:

سامانه مشاغل خانگی

آدرس سامانه:

http://www.mashaghelkhanegi.ir/

 


نظر سنجی مشاغل خانگی

میزان رضایت شما از نحوه ثبت نام طرح مشاغل خانگی چقدر است