صفحه نخست » میز خدمت » حمایت مالی از تعاونی ها

حمایت مالی از تعاونی ها

عنوان خدمت

ارائه مشاوره به تعاونی ها      -  حمایت مالی از تعاونی ها              

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C  ,   G2B

شرح خدمت

-مشاوره در حوزه های مختلف از جمله:معرفی اولویت های تشکیل تعاونی، چگونگی تشکیل و ثبت تعاونی، جذب و تجمیع سر

مایه های مردمی ارائه شاخص های مورد نظر به منظور بهبود روش ها و عملکرد تعاونی،  -نحوه اخذ تسهیلات، و.... طرح توجیهی مالی، فنی واقتصادی تعاونی

و مدارک ثبتی و مالی تعاونی( بمنظور اجرای طرح های جدید و توسعه ای و سرمایه در گردش بنا به درخواست مکتوب تعاونی ) و اطلاعات موجود در سامانه کارا

مدارک مورد نیاز

توضیح وشرح حضوری

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

نیم ساعت  -  متغیر است( بطور متوسط سه روز)   

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری (8 تا 14:15)

تعداد بار مراجعه حضوری

            1  بار

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

0

قوانین و مقررات

قانون ومقررات بخش تعاون

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

اداره ثبت شرکتها- راه وشهرسازی و سایر دستگاه های

  پاسخ به سوالات متداول

حضوری و تلفنی

نحوه دسترسی به خدمت

حضوری الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناسان تعاون

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

دریافت درخواست کتبی یا مراجعه حضوری و تلفنی متقاضی

- بررسی درخواست متقاضی

- ارائه راهنمایی و مشاوره به متقاضی منطبق با درخواست  ثبت درخواست حمایت مالی تعاونی

- بررسی درخواست

- تخصیص مبلغ از محل اعتبارات

مراحل گردش کار

دریافت درخواست کتبی یا مراجعه حضوری و تلفنی متقاضی

- بررسی درخواست متقاضی

- اارائه راهنمایی و مشاوره به متقاضی منطبق با درخواست متقاضی