صفحه نخست » میز خدمت » حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

عنوان خدمت : 

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون- حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون       

نوع خدمت (  G2B , G2C)

خدمت به کسب و کار (G2B)    G2C

شرح خدمت

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

کمک وحمایت به انجام پایان نامه های دانشگاهی در حوزه های کارشناسی ارشد و دکتری 

مدارک مورد نیاز

مدارک اعتبار دانشجویی پروپوزال با تایید دانشگاه مبنی بر تز کارشناسی ارشد یادکتری قرارداد انفرادی یا بر اساس توافق وزارت با دانشگاه ورود به کارگروه پژوهش وزارت متبوع وتایید وبررسی های فرآیندی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

            براساس پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به طور متوسط 1.5- 1 سال 

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری (8 تا 14:15)

تعداد بار مراجعه حضوری

2 بار        -      بسته به مورد کار ها وارجاعات به کارگروه حدود 3 بار برای هر مورد

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

-متوسط 40 میلیون ریال به هر پایان نامه به صورت انفرادی و50 میلیون ریال در انعقاد قرارداد با دانشگاه در سال 1397

قوانین و مقررات

قانون بخش تعاون

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

دستگاه های دولتی و خصوص

نحوه دسترسی به خدمت

حضوری والکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

 کارشناس توسعه تعاون

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

بت درخواست استفاده از محصول توسط شرکت تعاونی به اداره کل استان

- بررسی درخواست توسط کارشناس مریوطه

- ارائه خدمت

اعلام وفراخوان اولویت ها به استانها ودانشگاه ها وحوزه های تعاون

- فرآیند درخواست دانشجو وثبت عنوان

- فرآیند بررسی پروپوزال با عامل دانشگاه ووزارت توسط مجری

- فرآیند اتمام کار وارائه طرح نهایی وتسویه حساب

مراحل گردش کار

بت درخواست استفاده از محصول توسط شرکت تعاونی به اداره کل استان

- بررسی درخواست توسط کارشناس مریوطه

- ارائه خدمت

اعلام وفراخوان اولویت ها به استانها ودانشگاه ها وحوزه های تعاون

- فرآیند درخواست دانشجو وثبت عنوان

- فرآیند بررسی پروپوزال با عامل دانشگاه ووزارت توسط مجری

- فرآیند اتمام کار وارائه طرح نهایی وتسویه حساب