صفحه نخست » میز خدمت » نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی

عنوان خدمت

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی  -  نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها  

نوع خدمت (  G2B , G2C)

G2C)        خدمت به کسب و کار (G2B)    

شرح خدمت

نظارت جامع بر برگزاری مجامه عمومی تعاونیها

نظارت مالی و عملکرد ی تعاونی ها

مدارک مورد نیاز

دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت- اساسنامه تعاونی

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

         

 

2ساعت برای هر تعاونی

ساعات ارائه خدمت

وقت اداری (8 تا 14:15)

تعداد بار مراجعه حضوری

                                                   

1بار

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

0

قوانین و مقررات

قانون ومقررات بخش تعاون

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

دستگاهای دولتی اداره ثبت شرکتها و ...

  پاسخ به سوالات متداول

حضوری  و کتبی

نحوه دسترسی به خدمت

حضوری و الکترونیکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

کارشناس نظارت

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

انتشار آگهی و اعلام به دفتر

- بررسی و اعلام نظر و تهیه حکم حضور نمایندگان

- ارائه گزارش و رخداد مجمع

-بررسی  مدارک مجامع و صدور تأییدیه ثبتی

مراحل گردش کار

انتشار آگهی و اعلام به دفتر

- بررسی و اعلام نظر و تهیه حکم حضور نمایندگان

- ارائه گزارش و رخداد مجمع

-بررسی  مدارک مجامع و صدور تأییدیه ثبتی

- ارائه صورتهای مالی از سوی شرکتهای تعاونی و بررسی و اغلام نتیجه توسط حسابرسان  ذیربط