صفحه نخست » میز خدمت » رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در هیئت حل اختلاف

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان

نوع خدمت (  G2B , G2C)

خدمت به شهروندان G2C

شرح خدمت

رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار در هیئت های حل اختالف و تجدید نظر در آرای صادره توسط هیئت های تشخیص و صدور احکام مربوطه

مدارک مورد نیاز

- تصویر شناسنامه وکارت ملی - تصویر قراردادکار متقاضی - دیگراسناد و مدارک مربوط به شکایت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت

29 روز

ساعات ارائه خدمت

از ساعت 30/7 صبح تا 15/14 عصر

تعداد بار مراجعه حضوری

به تعداد دعوتنامه های صادره جهت حضور در هیات حل اختلاف

هزینه های ارایه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان

این اداره کل هزینه ای جهت ارائه خدمت مزبور دریافت نمی نماید

قوانین و مقررات

- قانون کار

 - بخش نامه ها و دستوالعملهای اجرایی قانون کار

استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

استعلام از سازمان تامین اجتماعی

پاسخ به سوالات متداول

1-    نحوه محاسبه نوبتکاری و اضافه کاری کارگرانی که بصورت 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت و بصورت چرخشی کار میکنند به چه صورت می باشد؟

در خصوص محاسبه اضافه کار و حق شیفت برای کارگرانی که 8 ساعت کار و 16 ساعت استراحت و کارگرانی که 12 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می نمایند به اطلاع می رساند مستند به ماده 56 قانون کار فوق العاده نوبت کاری این کارگران 15% بوده و برابر ماده 51 قانون کاروتبصره آن ساعات کار هفتگی کارگر نباید از 44 ساعت کار در هفته تجاوز نماید ودر صورتیکه ایام هفته غیر از روز جمعه با روز تعطیل رسمی مصادف شود  به میزان هفت  ساعت و 20 دقیقه از ساعت کار اشاره شده در هفته کاسته و ساعات باقیمانده ساعات موظفی محسوب وکارکرد بیش از ساعات موظفی براساس ماده59قانون کار و رعایت شرایط مندرج در ماده اخیر به عنوان اضافه کار محسوب می گردد ومشمول دریافت اضافه کاری و پرداخت40%اضافه بر مزد هر ساعت کارعادی میباشد ضمن اینکه درصورت پرداخت بیش از میزان فوق همان مناط اعتبار  خواهد بود.مضافاًبر اینکه مستند به تبصره ماده 49 قانون کاررعایت دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی طرح ارزیابی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی نیز الزامی می باشد.

2-   درصورتی که کارگر در پایان هر سال تسویه حساب سنواتی انجام دهد آیا مشمول دریافت مزد سنوات می باشد یا خیر؟

عطف به نامه شماره 3477 مورخ 30/2/98 به اطلاع می رساند در رابطه با کارگران مشمول قانون کار با توجه به تبصره 3 بند 2 بخشنامه شماره 215156 مورخ 28/12/97 بر اساس مصوبه مورخ 27/12/97 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال1398 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنوات آنها در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود. ضمن اینکه چنانچه افرادی تا قبل از سال 92 مبادرت به تسویه حساب نموده باشند، از سال 92 کارفرما مکلف به پرداخت سنوات خدمتی می باشد .

با توجه به اینکه مبالغ مربوط به پایه های سنواتی سال های گذشته کارگران حسب مورد جزء مزد ثابت یا مزد مبنای آنان محسوب می شود و با عنایت به اینکه به موجب بند 1 بخشنامه فوق الاشاره ، درصد افزایشات مصوب شورای عالی کار در خصوص سایر سطوح مزدی ، حسب مورد باید بر روی مزد ثابت یا مزد مبنای کارگران اعمال شود بنابراین پایه های سنواتی سال های قبل نیز مشمول این افزایشات قرار می‌گیرد ( افزایش درصدی) و نتیجه حاصل باید با پایه سنوات سال جاری جمع گردد .

نحوه دسترسی به خدمت

مراجعه حضوری به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل فعالیت شاکی

مسئول اصلی ارائه خدمت

رئیس اداره مربوطه

نمودار مراحل دریافت خدمت ( از دید متقاضی خدمت)

*تعیین وقت رسیدگی در هیت حل اختلاف در صورت اعتراض طرفین در وقت مقرر و صدور دعوتنامه برای خوانده و خواهان جهت شرکت در جلسه رسیدگی

*تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف

*صدور رای

* ابلاغ رای به طرفین شکایت

مراحل گردش کار

 در صورت اعتراض به رای هیات تشخیص از سوی هر یک از طرفین اعتراض باید به هیات حل اختلاف ارائه گردد که پس از دستور ثبت و ثبت در دبیرخانه به کارشناس مربوطه ارجاع و اطلاعات فرم دادخواست تجدیدنظر در نرم افزار مراجع حل اختلاف ثبت و پس از تعیین وقت ،دعوتنامه صادر و به طرفین ابلاغ می گردد.

در روز تعیین شده در دعوتنامه پرونده در هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار گرفته و رای صادر می گردد

در صورتی که پرونده نیاز به تحقیق و یا استعلام داشته باشد قرار تحقیق یا اناطه صادر شده و پس از دریافت گزارش تحقیق و یا پاسخ استعلام اطلاعات فرم گزارش تحقیق در نرم افزار ثبت می گردد

در صورتی که نیاز به دعوت از طرفین نباشد در اولین جلسه هیات رای صادر می گردد و اگر نیاز به دعوت مجدد از طرفین باشد مجدداً دعوتنامه صادر و به طرفین ابلاغ و در جلسه رسیدگی رای صادر می گردد. اطلاعات رای صادره در نرم افزار وارد شده و دادنامه صادر و به طرفین ابلاغ می گردد . رای صادره قطعی و لازم الاجراء می باشد .