صفحه نخست » میز خدمت » ابطال کارت کار اتباع خارجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی

ابطال کارت کار اتباع خارجی 

 

نوع خدمت ) G2B , G2C )

 G2C

 شرح خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 مدارک مورد نیاز

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 متوسط مدت زمان ارائه خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 ساعات ارائه خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 تعداد بار مراجعه حضوری

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 هزینه های ارایه خدمت )ریال( به خدمت گیرندگان

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 قوانین و مقررات

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 استعلام فرآیندهای مشترک بین دستگاهی

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 پاسخ به سوالات متداول

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 نحوه دسترسی به خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 مسئول اصلی ارائه خدمت

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 نمودار مراحل دریافت خدمت ) از دید متقاضی خدمت(

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر

 مراحل گردش کار

بر اساس دستور العمل ارائه شده به دفاتر