بازرسی کار

عنوان خدمت :
بازرسی کار
حوزه مربوطه:
معاونت روابط کار
مسئول مربوطه:
آقای علیخانی  تلفن داخلی 130
شرح خدمت :
بررسی حوادث ناشی از کار
مدارک لازم برای انجام خدمت:
کارت ملی –درخواست کارگر – نامه مراجع قضایی و انتظامی

قوانین بالا دستی

قانون کار آیین نامه حفاظت و بهداشت کار

نظر سنجی بازرسی کار