پروانه کار اتباع خارجی

عنوان خدمت:
صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی
حوزه مربوطه:
معاونت کارآفرینی واشتغال
مسئول مربوطه:
خانم قنبری، تلفن داخلی 145

مدارک لازم برای انجام خدمت:

اتباع  خارجی : فرم اطلاعات تکمیلی، اطلاعات فردی ، اطلاعات شغلی ، کپی گذرنامه که مهر روادید ورود با حق کاردرآن درج گردیده است. نامه درخواست کارفرما برای صدور پروانه کار ، مدارک مورد نیاز دیگر براساس شغل تبعه درخواست میشود. کپی روزنامه رسمی و.....

روادید: فرم اطلاعات تکمیلی ، اطلاعات شغلی و فردی. نامه درخواست کارفرما مبنی بر استفاده از خدمات تبعه خارجی ، کپی گذرنامه در صورت حضور در ایران ، مدارک مورد نیاز دیگر بر اساس شغل تبعه مشخص میشود. درخصوص اتباع دارای همسر ایرانی ( کپی پروانه زناشویی از وزارت کشور و شناسنامه همسرایرانی )

 

آدرس سامانه :

http://eakh.mcls.gov.ir/

نام سامانه :

سامانه اشتغال اتباع خارجی

قوانین بالا دستی:

ماده 120 الی 129 و ماده 181 قانون کار ج. م. ا.

ماده 1 الی 17 آئین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار ج. م. ا.

ماده 38 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

 

نظر سنجی اتباع

اطلاع رسانی در خصوص صدور روادید و پروانه کار اتباع خارجی تا چه اندازه رضایت بخش می باشد؟