عنوان خدمت (شناسه)

عنوان زیرخدمت

شناسه زیر خدمت

تایید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19091030000)

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی

19011030100

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌

19011030101

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان

19011030102

تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان

19011030103

تایید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19091031000)

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی

13011031100

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا

13011031101

برقراری مقرری بیمه بیکاری (19051032000)

برقراری مقرری بیمه بیکاری

19051032000

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)

تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور 

13011843000

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19011033000)

پاسخگویی به استعلامات بیمه ای

19091033100

شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی

19041033101

ارائه پروانه‌های اشتغال اتباع خارجی (10011034000)

صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی

10011034100

ابطال پروانه کار اتباع خارجی

10011034101

صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی

10011034102

ابطال روادید کار اتباع خارجی

10011034103

صدور یا تمدیدکارت کار اتباع خارجی

10011034104

ابطال کارت کار اتباع خارجی

10011034105

صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)

صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی

13011035100

صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی

13011035101

صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

13011035102

ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

13011035103

ارائه خدمات کاریابی (13011040000)

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

13011040100

ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)

13011040101

صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی

13011040102

ابطال مجوز کاریابی های خارجی

13011040103

ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری

13011040104

لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی

13011040105

ساماندهی مشاغل خانگی(13011042000)

صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی

13011042100

ابطال مجوز مشاغل خانگی

13011042101

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی

13010042102

تایید رشته های جدید مشاغل خانگی

13011042103

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی

13011042104

صدورگواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000)

شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور 

10011039000

حمایت از توسعه تعاونی ها

ارائه مشاوره به تعاونی ها

13071845100

حمایت مالی از تعاونی ها

13071845101

ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها

ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون

13071846100

حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون

13071846101

ثبت و تشکیل تعاونی ها (13071036000)

صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی

13071036100

ابطال مجوز تشکیل تعاونی

13071036101

صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

13071036102

ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی

13071036103

صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

13071036104

ابطال مجوز اتاق تعاون و اتحادیه‌ها

13071036105

نظارت بر تعاونی ها(13071847000)

نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها

130710847100

نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها

130710847101

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری (19071038000)

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص

19071038100

رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت حل اختلاف

19071038101

ارائه خدمات ورزشی کارگران 17011041000

ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران

17011041100

برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران

17011041101

اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری

17011041102

فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون(13071848000)

برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید

13071848100

برگزاری نمایشگاه کتاب با تسهیلات ویژه برای کارگران

17021848101

معرفی برترین های حوزه کار و تعاون 

13071848102

حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری

16041848103

بازرسی کار (13011043000)

بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار

13041043100

بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح

13041043101

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری و کارفرمایی (13011037000)

صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی

13011037100

نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی

13011037101

آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید(18051849000)

برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید

18051849100

برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید

13081849101

حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه های اقتصادی مشکل دار(13011850000)