تعاون

 عنوان خدمت
 شناسه خدمت
عنوان زیر خدمت  آدرس سامانه
ثبت و نظارت بر تعاونیثبت و تشکیل تعاونی ها
13071036000
 
صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی 
www.ei.mcls.gov.ir
ابطال مجوز تشکیل تعاونی 
 صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی
 ابطال مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی
 صدور یا تمدید مجوز  اتاق تعاون و اتحادیه‌ها
 ابطال مجوز  اتاق تعاون و اتحادیه‌ها
 حمایت از توسعه تعاونی ها  
ارائه مشاوره به تعاونی ها
 
 حمایت مالی از تعاونی ها
 ترویج و فرهنگ سازی تعاونی ها  
ارائه محصولات و خدمات ترویجی در حوزه تعاون
 
حمایت مالی از پایان نامه در حوزه تعاون 
 نظارت بر تعاونی ها(13071847000)  
نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها 
 
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها