روابط کار

 عنوان خدمت
شناسه خدمت
 عنوان زیر خدمت  آدرس سامانه
رسیدگی و صدور رسیدگی و صدوراحکام مربوط به شکایات کارگری
19071038000
رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در هیئت تشخیص 
 
 
بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح   
رسیدگی و صدور	رسیدگی و صدوراحکام مربوط به شکایات کارگری ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمائی  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری و کارفرمائی
19071037000
صدور یا تمدید مجوز تشکل های کارگری و کارفرمایی 
 
 
نظارت بر عملکرد تشکل های کارگری و کارفرمایی
برقراری مقرری بیمه بیکاری
19051032000
برقراری مقرری بیمه بیکاری

abak.mcls.gov.ir

اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه
پاسخگویی به استعلامات بیمه ای 
   
19011033000
پاسخگویی به استعلامات بیمه ای 
 
 http://estelam.mcls.gov.ir
 شناسایی و رتبه بندی خانوارها و پاسخگویی به استعلامات حمایتی 
حمایت مالی و مشاوره ای بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار
 13011850000    
 فرهنگ سازی حوزه کار و تعاون  13071848000
معرفی برترین های حوزه کار و تعاون  سامانه 1 -  سامانه 2 
 
حمایت و نظارت بر راه‌اندازی و فعالیت خانه های بهداشت کارگری 
برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید
 برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید