معاونت اشتغال

عنوان خدمت
 شناسه خدمت
 عنوان زیر خدمت  آدرس سامانه
ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
1301104200
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی 

www.mashaghelkhanegi.ir

ابطال مجوز مشاغل خانگی 
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی
تایید رشته های جدید مشاغل خانگی
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی و خوشه ها
صدور یا تمدید پروانه کار اتباع خارجی  
صدور روادید ورود صدور روادید ورودو پروانه کار اتباع خارجی
10011034000
 
 http://eakh.mcls.gov.ir/
ابطال پروانه کار اتباع خارجی  
 
صدور یا تمدید روادید کار اتباع خارجی
 
ابطال روادید کار اتباع خارجی  
 
صدور یا تمدید کارت کار اتباع خارجی
 
ابطال کارت کار اتباع خارجی  
 
احراز صلاحیت متقاضیان احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات
19091031000
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات کارورزی به دانش‌آموختگان دانشگاهی 
www.Sme86.ir
 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا 
صدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه )شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور صدور یا تمدید گواهینامه (کارنامه )شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور
10011039000
 
 شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور
 http://shgovahi.mcls.gov.ir
صدور و تمدید مجوز کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی (داخلی و خارجی) صدور و تمدید مجوز کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی (داخلی و خارجی)
13011040100
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)
 http://www.bazar-eshteghal.ir/
 ابطال مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)
 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی
  ابطال مجوز کاریابی های خارجی
 ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری 
 لغو تعهد دانش آموختگان دانشگاهی
 صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی  13011035000
صدور یا تمدید مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
 
 ابطال مجوز مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی
 صدور یا تمدیدگواهینامه صلاحیت شرکتهای خدماتی
 صدور یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی