امور اجتماعی

عنوان خدمت
 شناسه خدمت
 عنوان  زیر خدمت  آدرس سامانه
احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی احراز صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی
19091030000
 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی  
 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌
 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه رانندگان
 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه قالیبافان
برگزاری رقابت های ورزشی کارگران ارائه خدمات ورزشی کارگران
17011041000
 ارائه خدمات ورزشی در مجموعه های فرهنگی ورزشی کارگران  www.labour-sport.ir
 برگزاری رقابتهای ورزشی کارگران
 اعزام کارگران به مسابقات بین المللی کارگری
 آموزش و توانمندسازی جامعه تعاون، کار و تولید 18051849000  برگزاری دوره های آموزشی تعاون، کار و تولید  
 برگزاری گردهمایی های تخصصی تعاون، کار و تولید