بازرسی کار

 عنوان خدمت
 شناسه خدمت
عنوان زیر خدمت   آدرس سامانه
بازرسی کار بازرسی کار
13011043000
 بازرسی دوره‌ای و موردی حسن اجرای قانون کار  
 بازرسی اتباع خارجی شاغل و معرفی متخلفین به مراجع ذیصلاح
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
 13011843000  تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور  sakht-qazvin.ir