ارتباط با معاونین و روسای ادارات

رضا گروسی

مدیر کل
  • 33378402

بهرام رحمانی

مدیر پشتیبانی
  • 33372913

قاسم آقاعلیخانی

مدیر امور اجتماعی و فرهنگی
  • 33372650

ناصر شفیع آبادی

مدیریت روابط کار
  • 33221096

محمدرضا شریفی

رئیس اداره حراست
  • 33379013

هادی اسدی

رئیس اداره ورزش های کارگری
  • 02832225999

عباس صیادی

رئیس اداره تشکلات کارگری و کارفرمایی
  • 107

علیرضا بندعلی

رئیس اداره روابط کار
  • 114

محمد علیخانی

رئیس اداره بازرسی
  • 130

عباس صادقی

سرپرست اداره شهرستان بویین زهرا
  • 02834228242
صفحه ۱ از ۲ ۲